Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Прирачник за употреба на стандардите во ЕЛС

Овој Прирачник е изработен со цел да се олесни работата и процесот на изготвувањето на записниците од одржаните седници на Советите на ЕЛС.

 Записникот претставува официјален документ кој се базира на факти и документи и ги содржи основните податоци за работата на седниците, предлозите кои се поднесени, заклучоците кои се усвоени и одлуките кои се донесени во врска со прашањата од дневниот ред.

 Квалитетот и обемот на информациите кои се дел од записникот треба да ја обезбедат целосната слика за работата на седниците на Советите на ЕЛС. Овој прирачник е алатка за остварување на законските надлежности на ЕЛС да ги информираат граѓаните за својата работа со што се зголемува транспарентноста и одговорноста на самите ЕЛС, и се воспоставува двонасочен канал за комуникација со јавноста.

 Прирачникот, кој е подготвен во соработка со Заедницата на Единиците на Локалната Самоуправа (ЗЕЛС), има за цел да ги презентира стандардите за водење на записници од седниците на советите на ЕЛС и со тоа да придонесе кон унифицирање на записниците на ниво на сите ЕЛС во Република Македонија. Прирачникот се фокусира на

следниве основни стандарди:

1. Евиденција на присуство на седници;

2. Евиденција на излагања на говорници;

3. Евиденција на резултати од гласање.

 Прирачникот се состои од практични примери кои најчесто се сретнуваат во анализираните записници од одржаните седници на советите на ЕЛС, како и од објаснувања и препораки за начинот на водење записници од седници на советите на ЕЛС.

Прирачник за употреба на стандардите за водење на записник од седниците на Советна Единица на локалните самоуправи