Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)

Урнекот е развиен врз база на добрите практики на користење на основните стандарди за водење записници од одржани седници на советите на Единиците на Локалната Самоуправа (ЕЛС).

Истиот содржи насоки за водење на записниците од седниците со цел да се придонесе кон поголема унифицираност на записникот во сите 85 ЕЛС во Република Македонија и со самото тоа да се зголеми транспарентноста и отчетноста на општината.

Урнек за водење записници